MENÜ 

Kurumsal Eğitmen Ulusal Meslek Standartları ve Yeterlilikleri

3 Ocak 2017 Salı

TEGEP’in vizyon ve yaklaşımı doğrultusunda eğitmenliğin bir meslek olarak tanımlanarak, mesleğe ilişkin temel standartların oluşturulması, yetkinliklerin tanımlanması ve tüm ilgili taraflar için bir referans noktası oluşturulması adına kuruluşundan bu yana çalışmalar yürüten TEGEP, kuruluşunun ilk yıllarında Eğitmen Yetkinlikleri Çalışma Komitesi'nin öncülüğünde "Eğitmen" mesleği ile ilgili ulusal meslek standartlarını hazırlamak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu'na (MYK) yaptığı başvuru ile sürece resmiyet kazandırdı. Hazırladığımız "Kurumsal Eğitmen" meslek standartları ise MYK onayı sonrasında 25.10.2016 29868- sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

TEGEP, 2008’den bu yana mesleki yeterlilikler konusunda çalışan ve bu konuda Türkiye’deki yetkili tek kurum olan Mesleki Yeterlilik Kurumu’na, “eğitmen mesleği”nin tanımlanması ve standartların belirlenmesi için 2015 yılında resmi başvurusunu yapmış, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TEGEP arasında 12.05.2015 tarihinde "Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır. İmzalanan protokol sonrasında, mesleğe ilişkin standartların ortak akıl çerçevesinde oluşturulması çerçevesinde planlanan çalıştaylar gerçekleştirilmiş ve bu çalıştaylara Komite Üyelerinin yanı sıra konu uzmanı olan pek çok TEGEP üyesi ve ilgili paydaşlar katılmıştır. Gerçekleşen çalıştaylar ve toplantılar sonrasında hazırlanan taslak standartlar, bu süreçte şeffaflığı ve katılımcılığı artırmak, aynı zamanda objektif ve ulusal platformda kabul gören meslek standartları oluşturabilmek amacıyla Kamu, Özel Ssektör, Üniversite ve STK tarafında ilgili paydaşların görüş ve önerileri ile taslaklar son haline getirilerek MYK Sektör Komitesi onayına sunulmuştur.
MYK Sektör Komitesi'ne yapılan sunum ve sonrasındaki değerlendirmeler neticesinde taslaklar nihai haline getirilerek MYK Yönetim Kurulu'nun onayı alınmış ve sonrasında Kurumsal Eğitmen Ulusal Meslek Standartları, (Seviye 5) (Seviye 6) iki seviyede olmak üzere 25.10.2016 tarihli 29868- sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak resmiyet kazanmıştır.

Sektörümüzün için çok önemli gördüğümüz bu gelişme, 23-24 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşen TEGEP 6. Eğitim ve Gelişim Zirvesi'nde, MYK Meslek Standartları Dairesi Başkanı Sn .Yaprak Akçay Zileli'nin katılımıyla ve sunumuyla Zirve'ye katılan tüm meslektaşlarımızla paylaşılmış ve de standartları içeren kitapçıklar tüm katılımcılara dağıtılmıştır.

Ulusal Meslek Standartları Kurumsal Eğitmen Seviye-5 ve Seviye-6 dokümanlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama

TEGEP, Kurumsal Eğitmen Ulusal Meslek Standartlarını(UMS) hazırlayan kuruluş olarak bu çalışmanın bir diğer aşaması olan Ulusal Mesleki Yeterlilikleri(nUMY) hazırlanması noktasında son derece önemli bir sorumluluğu da üstlenmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu ile TEGEP arasında 20.02.2018 tarihinde "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü’’ imzalanarak Kurumsal Eğitmen (Seviye 5 ve 6) Ulusal Yeterliliklerinin hazırlanması için yetkilendirilmiştir.

MYK tarafından, yetkilendirilen kuruluşun hazırladığı taslak yeterliliklerin ulusal yeterlilik olarak tanınması ise üç adımda gerçekleştirilmektedir. Biz de bu süreçte görevlendirilen kuruluş olarak, ilk aşamada yeterlilik hazırlama ekibimizi oluşturduk ve standartları esas alarak taslak yeterlilikleri hazırladıktan sonra, ilgili tarafların (ilgili kamu kurumları, işçi, işveren ve meslek kuruluşları, eğitim sağlayıcılar, sınav ve belgelendirme kuruluşları vb.) görüşüne sunduk. Alınan görüş ve öneriler, yeterlilik hazırlama ekibimizce yapılan incelemeler neticesinde değerlendirilerek uygun şekli ile taslak yeterliliklere aktarıldı. İkinci aşamada ise nihai taslaklar için bir pilot sınav yapılmış ve görüş değerlendirme raporu ile birlikte MYK’ya sunulmuş ve bu taslak yeterlilikler ile ilgili üçlü yapıda oluşturulan ilgili MYK sektör komitesine Derneğimizce bir sunum gerçekleştirilmiş ve komitenin incelemeleri neticesinde doğrulanan yeterlilikler MYK Yönetim Kurulu'nca onaylanarak Ulusal Yeterlilik niteliğini kazanmış ve 4 Nisan 2023'te yürürlüğe alınmıştır.

Kurumsal Eğitmen Meslek Yeterlilikleri'ne aşağıdaki linkten (alfabetik ilerliyor Kurumsal Eğitmen Seviye 5 ve 6 ) 346.-347. sıradan ulaşabilirsiniz.

Sektörümüz için faydalı ve yol gösterici olmasını diliyor, emeği geçen çalışanlarımıza ve gönüllülerimize ve de katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama

*Ulusal Meslek Standartı Nedir?


Ulusal Meslek Standardı (UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabuledilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir. Meslek standartlarının şekli ve içeriği “Meslek Standardı Formatı "na uygun olmak zorundadır.

Standardı yayımlanan mesleğe ilişkin yeterlilik seviyesi, Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (AYÇ) uygun olarak belirlenmektedir. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine(AYÇ) yönelik detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

**Ulusal Yeterlilik Nedir?

Ulusal yeterlilik; yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve MYK tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliktir.

Ulusal yeterlilikler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğine göre MYK tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilir.

Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standardının bulunduğu alanlarda bir veya birden fazla meslek standardı esas alınarak oluşturulur. Ulusal meslek standardının bulunmadığı alanlarda uluslararası meslek standartları içeriğinde tanımlanan uygulama yönteminde herhangi bir değişiklik yapılmadan esas alınır.

MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterlilikler aşağıdaki unsurlarla belirlenir:
  • Yeterliliğin adı ve seviyesi,
  • Yeterliliğin amacı ve gerekçesi,
  • Yeterliliğin ilgili olduğu sektör,
  • Yeterlilik için gerekli olan; şekli, içeriği, süresi gibi özellikleri belirtilen eğitim ve deneyim şartları,
  • Yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri,
  • Yeterliliğin kazanılması için sahip olunması gereken öğrenme çıktıları,
  • Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak değerlendirme usul ve esasları, değerlendirmede ihtiyaç duyulan asgari sınav materyali ile değerlendirici ölçütleri,
  • Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, gerekli görülmesi halinde belge sahibinin gözetimine ilişkin şartlar.
  • *Kaynak: *Ulusal Meslek Standartı Nedir? ve **Ulusal Yeterlilik Nedir? başlıkları altında yukarıda verilen bilgiler, Mesleki Yeterlilik Kurumu resmi web sayfasından(https://www.myk.gov.tr/) alımıştır.
Okunma Sayısı: 8250 Diğer TEGEP Eğitim Programları